Analiza systemu lokat bankowych

0
413

W bankowości jest wiele źródeł, które mogą podlegać analizie. Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie danych: dane jakościowe i dane ilościowe. Dane jakościowe charakteryzowane są za pomocą kategorii opisowych lub przyporządkowanych im kodów. Wykorzystywane są metody proste w postaci rozkładów części prezentowanych na tablicach oraz na wykresach, jak również bardziej zaawansowane (tablice kontyngencji i współczynniki kontyngencji). Dane ilościowe charakteryzowane są za pomocą zmiennych, których wartości są liczbami rzeczywistymi. Zmienne dzielą się na zmienne i przedziałowe. W celu przeprowadzenia analizy danych finansowych banku należy najpierw pogrupować je i przedstawić w jednej z trzech form: liczbowej, graficznej, opisowej.

Analiza finansowa dzieli się na dwie części: analizę efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa oraz analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Taka klasyfikacja została dokonana na podstawie wzrostu zapotrzebowania na informacje wynikające z analizy finansowej, a także różnicy potrzeb, jakie wyrażali, między innymi, kierownictwo przedsiębiorstwa, jak również akcjonariusze, wierzyciele czy banki. Analiza finansowa, która polega na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, pokazując efektywność działania przedsiębiorstwa, nie może być wykonana, tylko i wyłącznie na podstawie analizy danych finansowych. Dokonując takiej należy brać pod uwagę wiele płaszczyzn działalności przedsiębiorstwa. Istotne znaczenie dla efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa ma jego otoczenie, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Analiza finansowa to również doskonały sposób percepcji wymagany dla zrozumienia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jego branży, przedstawionych w sprawozdaniu finansowym wyników oraz różnych rodzajów ryzyka. Polega często na upraszczaniu, porównywaniu, przedstawianiu informacji w wymiarze ilościowym, jakościowym oraz sporządzaniu prognoz. Ostatecznym jej celem jest wyciągnięcie wniosków sprowadzających rzeczywistość finansową badanego przedsiębiorstwa do jednoznacznego wartościującego stwierdzenia jego kondycji finansowej. Wynika z niej, że analiza finansowa jest to sposób na lepsze zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa a także jego działalności gospodarczej.

Analiza finansowa dostarcza informacji, dzięki którym możliwa jest odpowiedź na pytania dotyczące, między innymi, kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jak również możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości, pokonania barier w rozwoju przedsiębiorstwa, wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz czy zasoby majątkowe i pracownicy gwarantują rozwój przedsiębiorstwa. Dzisiejsza analiza finansowa nie tylko pozwala interpretować liczby zawarte w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim jest przydatna do lepszego wykorzystania zasobów i czynników zewnętrznych, poprawy wyników finansowych a także sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa jest wykonywana na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa. Ułatwia podejmowanie decyzji, które wpływają na efektywność rozwoju. Treścią analizy finansowej są wielkości ekonomiczne w wyrażeniu pieniężnym, w tym stan majątkowo-kapitałowy, wyniki finansowe oraz ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Analiza finansowa to jedna z najstarszych elementów analizy ekonomicznej. Początkowo jej zasięg obejmował wyłącznie analizę bilansu oraz rachunku zysków i strat. Obecnie analiza finansowa została poszerzona o interpretację czynników wywierających pozytywny wpływ na ogólną kondycję przedsiębiorstwa. Dlatego też analizę finansową można charakteryzować jako element analizy ekonomicznej, który odpowiada za badanie efektywności działania przedsiębiorstwa oraz jego możliwości finansowych i majątkowych.

Zobacz także:  Czy lokaty bankowe są opłacalne?