Związek Banków Polskich

0
154

Czym jest instytucja Związku Banków Polskich.

Samorządową organizacją jaka zrzesza banki w Polsce jest Związek Banków Polskich. Jest to organizacja jaka została powołana do życia w 1991 roku. Działa ona na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Związek Banków Polskich ma za zadanie działać w taki sposób, aby umożliwić tworzenie zrównoważonego rozwoju sektora bankowego jaki mamy w Polsce. Ma to na celu wspierać wzrost gospodarczy przez banki i wzmacnianie ich roli w kraju. Do związku można wstąpić w sposób dobrowolny i mogą do niego wstąpić banki jakie działają na obszarze RP. Muszą one być utworzone w zgodzie z normami polskiego prawa bankowego i w zgodzie z tymi prawami funkcjonować. Obecnie do Związku Banków Polskich należy 106 banków komercyjnych, banków spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych.

Zadania związku Banków Polskich.

Związek Banków Polskich ma trzy główne zadania. Po pierwsze ma tworzyć takie warunki prawne i organizacyjne, które będą sprzyjać rozwojowi sektora bankowego. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu współdziałaniu z organami państwa. Drugie z zadań jakie ma spełniać Związek Banków Polskich to organizacja współdziałania banków, aby mogły wpływać na rozwój sektora bankowego, a także aby poprawiała się infrastruktura międzybankowa. Obejmuje to zakres rozliczeń pieniężnych, bezpieczeństwa banków, obrotu czekowego i kartowego, kształcenia kadr bankowych a także kształtowania zasad dobrej praktyki bankowej. Trzecim z zadań Związku Banków Polskich jest podejmowanie takich działań, które mają przyczynić się do rozwoju i tworzenia instytucji, które obsługują sektor bankowy. W swym zakresie zadanie to obejmuje przede wszystkim rozliczenia pieniężne i organizację izb rozliczeniowych, a także zakres certyfikacji i podpisu elektronicznego. Zadania związku wykonują specjalne organy, które w tym celu zostały powołane. Rada Związku składa się z szesnastu osób, które mają potrzebne uprawnienia kontrolne i nadzorcze. To oni określają zasadnicze założenia dla obszaru bankowego i wskazują jaki zakres prac ma Związek Banków Polskich. Przewodniczącym Rady jest Piotr Juda, zaś wiceprzewodniczącym Mirosław Potulski. Oprócz nich jest jeszcze trzynastu członków.

Zobacz także:  Jak zmienia się ustawa o kredycie konsumenckim?