Zadania związku Banków Polskich.

Związek Banków Polskich ma trzy główne zadania. Po pierwsze ma tworzyć takie warunki prawne i organizacyjne, które będą sprzyjać rozwojowi sektora bankowego. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu współdziałaniu z organami państwa. Drugie z zadań jakie ma spełniać Związek Banków Polskich to organizacja współdziałania banków, aby mogły wpływać na rozwój sektora bankowego, a także aby poprawiała się infrastruktura międzybankowa. Obejmuje to zakres rozliczeń pieniężnych, bezpieczeństwa banków, obrotu czekowego i kartowego, kształcenia kadr bankowych a także kształtowania zasad dobrej praktyki bankowej. Trzecim z zadań Związku Banków Polskich jest podejmowanie takich działań, które mają przyczynić się do rozwoju i tworzenia instytucji, które obsługują sektor bankowy. W swym zakresie zadanie to obejmuje przede wszystkim rozliczenia pieniężne i organizację izb rozliczeniowych, a także zakres certyfikacji i podpisu elektronicznego. Zadania związku wykonują specjalne organy, które w tym celu zostały powołane. Rada Związku składa się z szesnastu osób, które mają potrzebne uprawnienia kontrolne i nadzorcze. To oni określają zasadnicze założenia dla obszaru bankowego i wskazują jaki zakres prac ma Związek Banków Polskich. Przewodniczącym Rady jest Piotr Juda, zaś wiceprzewodniczącym Mirosław Potulski. Oprócz nich jest jeszcze trzynastu członków.