Narodowy Bank Polski zabezpiecza społeczeństwo przed procesem nadmiernego wzrostu inflacji. Jeden z najważniejszych celów NBP to ochrona gospodarki przed utratą wartości pieniądza. Zbyt duża inflacja osłabia makroekonomiczne wskaźniki, a ostatecznie prowadzi do niepokojów społecznych, do dużych kryzysów ekonomicznych, do pogorszenia „ducha przedsiębiorczości”. NBP reguluje popyt na kredyt gotówkowy (ogólnie popyt na pieniądz) poprzez stopy procentowe. W jaki sposób niskie lub wysokie stopy procentowe wpływają na zainteresowanie różnymi grupami kredytów? O tym kilka słów w artykule.